codul rutier
Codul Rutier
Dispozitii generale
Vehicule
Conducatorii de vehicule
Semnalizarea rutiera
Reguli de circulatie
Infractiuni si pedepse
Raspunderea Contraventionala
Cai de atac impotriva procesului verbal de constatare
Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati publice
Dispozitii finale
 
Aboneaza-te la newsletter :
 
codul rutier


 
Cautare:
 


 
 

ULTIMELE MODIFICARI DIN NOUL COD RUTIER (2007) :

 
 
Pagina 1 [2] Inainte
 
 
Principalele modificari aduse O.U.G. a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile ulterioare (Iulie 2007):

Art. 5 alin. (4) – Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.
Art. 8 alin. (4) – In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile  de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
 Art. 52
alin.(1) – Este interzisa desfasurarea de concursuri , antrenamente ori intreceri pe drumurile pubice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera.
alin.(2) – Organizatorii concursurilor, antrenamantelor ori intrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic.

Art. 64
alin.(1) Politia Rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locurile special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului pubic, dupa caz.
alin.(2) – Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.

Art. 79 alin. (1) lit (b) Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare.
 
Art. 106 alin. (1) Pana la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de vehicul si tramvai trebuie sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta, pentru verificarea cunoasterii regulilor de ciculatie, dupa cum urmeaza:

  1. cand permisul de conducere i-a fost retinut pentru consum de bauturi alcoolice, sau pentru nerespectarea regulilor referitoare la prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie  a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
  2. cand fapta a fost urmarita ca infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, iar instanta de judecata sau procurorul a dispus inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. 91 din Codul Penal;
  3.  cand a solicitat reducerea perioadei de suspendare a  exercitarii dreptului de a conduce.

alin. (2)  - Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule ori tramvaie se prelungeste cu 30 de zile, daca titularul permisului de conducere nu promoveaza testul de cunoastere a regulilor de circulatie, in situatiile prevazute de alin. (1) litera (a) si (b),  sau nu se prezinta la serviciul politiei rutiere pentru sustinerea verificarii cunoasterii regulilor de circulatie.

Art. 113 alin. (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, impotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a cunduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, restitituirea documentului, inainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare inainte de data parasirii teritoriului Romaniei.

In situatia restituirii permisului de conducere conform alin. (1) Inspectoratul General al Politiei Romane comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul.

 
 

Din 24/01/2007
Publicat in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 64 din 26/01/2007

pentru modificarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006

 
 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

 
 
Articol unic. - Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, se modifica dupa cum urmeaza:    
1. La articolul 29, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:     "(3) Pregatirea practica a persoanei prevazute la alin.
(2), in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, se poate efectua si de catre un instructor auto autorizat in conditiile legii, care a incheiat un contract cu unitatea autorizata in care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica. (4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au inca varsta minima prevazuta de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni inainte de implinirea acesteia sau, daca urmeaza cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an inainte de implinirea varstei."    
2. La articolul 33 alineatul (1), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:     "b) sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti, pentru categoriile A, B, BE, C, C1, CE, C1E si Tr;     c) sa aiba varsta de cel putin 21 ani impliniti, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, precum si pentru subcategoriile D1 si D1E;".    
3. La articolul 35, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:     "(3) Examinarea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se poate efectua in zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie in parte."    
4. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:     "Art. 39. - (1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B sau, dupa caz, sa fi fost declarata "admis" la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoria B. (2) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1 sau, dupa caz, sa fi fost declarata "admis" la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1."

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
--------------------------------------------
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul educatiei si cercetarii,
Mihail Hardau
Bucuresti, 24 ianuarie 2007.     Nr. 56.
 
 
Codul Rutier al Romaniei 2007
 
 

Art. 1. - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Dispozitiile prevazute în prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si în siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cât si a mediului.
(3) Autoritatea competenta în domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Române.
(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii în acest domeniu,
numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.
(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii în domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice, precum si în domeniul protectiei mediului.

 
 

Art.2 – Îndrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, care are obligatia sa ia masurile legale în cazul în care constata încalcari ale acestora.

Art.3. - Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.

Art.4. - Controlul circulatiei vehiculelor apartinând institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.

Art.5. - (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce îi revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, si sa le mentina în stare corespunzatoare.
(2) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stânjeneste sau pune în pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de înlaturare a acestuia.
(3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.
(4) Se interzice amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, în parcarile amenajate sau pe partea carosabila, în conditiile în care aceste constructii ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.
(5) În perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:
a) de asteptare pentru calatori;
b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.
(6) În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, în conditiile legii.
(7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.
(8) Prin exceptie de la alin.(7), în cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.
(9) În scopul asigurarii desfasurarii în conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere.

 
 
Pagina 1 [2] Inainte
 
CodulRutier.ro pastreaza acuratetea continutului acestui portal. Unele pagini pot contine erori contextuale sau de operare, de aceea te rugam sa ne semnalezi orice greseala. Multumim!
Recomanda pe mail aceasta pagina unui prieten :
Numele tau:
 
Email-ul prietenului:
Sau recomanda prin messenger :
Recomanda prin messenger
[home] [amplasare radare] [comunicate de presa auto] [stiri] [forum]
[harta site] [cum caut?] [cum recomand?] [publicitate pe codulrutier.ro]        
comunicatedepresa.ro
studiidecaz.ro
jobbing.ro
creditemasini.ro
ebanker.ro
profuderomana.ro
fotoshop.ro
hitechshop.ro
CodulRutier.ro. 2007 Termeni si conditii
codul rutier